Zákaznická linka:
+49 (0) 2428/8198992
Certifikovaný internetový obchod
3 roky záruka na všech zařízeních
Nákup na účet & více
Od hodnoty objednávky 129 € dáváme vám přepravní náklady!
Dárky od 49,00 €

Pouèení o právu na odstoupení od smlouvy & Vzorový formuláø pro odstoupení od smlouvy

Spotøebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, pøièemž spotøebitelem je každá fyzická osoba, která uèiní právní úkon pro úèely, jež nemohou být pøipsány pøevážnì její obchodní, ani nezávislé profesní èinnosti:

Pouèení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do ètrnácti dnù máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání dùvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání dùvodu ve lhùtì ètrnácti dnù ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi urèená tøetí osoba, která není pøepravcem, pøevzali, pøíp. pøevzala poslední dodávku zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás

nded e.K.
Arndt Leonards
Talbenden 17
D-52353 Düren - GERMANY
Tel.: +49 2428-8198991
Fax: +49 (0)2428-5088618
E-Mail: info@nded.com

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznaèného prohlášení (napø. dopisem zaslaným poštou, faxem èi e-mailem). K tomu úèelu mùžete použít pøiložený vzorový formuláø pro odstoupení od smlouvy, není to však pøedepsáno.

Pro dodržení lhùty na odstoupení od smlouvy postaèí zaslat sdìlení o využití práva na odstoupení od smlouvy pøed uplynutím této lhùty.

Dùsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbyteèného odkladu a nejpozdìji do ètrnácti dnù ode dne, kdy nám bylo doruèeno Vaše sdìlení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, vèetnì nákladù na dodání (s výjimkou dodateèných nákladù vzniklých v dùsledku Vámi zvoleného zpùsobu dodání, který je jiný než nejlevnìjší zpùsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostøedek, který jste použili pøi provedení pùvodní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovnì sjednáno nìco jiného; v žádném pøípadì Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit pøijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpìt, podle toho, co nastane døíve.

Zboží nám adresu musíte zaslat zpìt èi pøedat bez zbyteèného odkladu a v každém pøípadì nejpozdìji do ètrnácti dnù ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhùta je dodržena, pokud zboží odešlete pøed uplynutím lhùty ètrnácti dnù.

Vy nesete bezprostřední náklady spojené s navrácením.

Odpovídáte za pøípadné snížení hodnoty zboží v dùsledku nakládání s tímto zbožím jiným zpùsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkèností zboží.

Vzorový formuláø pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplòte prosím tento formuláø a zašlete jej zpìt.

nded e.K.
Arndt Leonards
Talbenden 17
D-52353 Düren - GERMANY
Tel.: +49 2428-8198991
Fax: +49 (0)2428-5088618
E-Mail: info@nded.com

Exkluzivní nabídky.Právě pro Vás. Zaregistruj se voucher platí do 31.12.2012, jakmile uživatel může procházet z nákupu hodnotu 40 €
5€
nded mezinárodní