Zákaznická linka:
+49 (0) 2428/8198992
Certifikovaný internetový obchod
3 roky záruka na všech zařízeních
Nákup na účet & více
Od hodnoty objednávky 129 € dáváme vám přepravní náklady!
Dárky od 49,00 €

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.K. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") s prodejcem ohledně zboží prezentovaného tímto prodejcem v jeho internetovém obchodu. Tímto se vylučuje uplatnění vlastních podmínek zákazníka, ledaže by bylo ujednáno jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Obchodníkem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba nebo osobní společnost s právní subjektivitou, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů prezentované v internetovém obchodě prodejce nepředstavují závazné návrhy ze strany prodejce, nýbrž slouží k učinění závazného návrhu ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může návrh učinit prostřednictvím online objednacího formuláře integrovaného v internetovém obchodu prodejce. Zákazník přitom poté, co vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvuje elektronický objednací proces, kliknutím na tlačítko pro dokončení objednacího procesu podává právně závazný návrh na uzavření smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb nacházejících se v nákupním košíku. Zákazník může návrh prodejci učinit rovněž telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou.

2.3 Prodejce může návrh zákazníka ve lhůtě pěti dní přijmout

Dojde-li k naplnění více než jedné z výše uvedených alternativ, vzniká smlouva k okamžiku, v němž poprvé nastala některá z těchto alternativ. Nepřijme-li prodejce návrh zákazníka ve shora uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí návrhu s tím důsledkem, že zákazník již není dále vázán svým projevem vůle.

2.4 Lhůta k přijetí návrhu začíná běžet následující den po odeslání návrhu zákazníkem, přičemž končí uplynutím pátého dne, jenž následuje po dni odeslání návrhu.

2.5 V případě učinění návrhu prostřednictvím prodejcova online objednacího formuláře je text smlouvy prodejcem uložen a je zákazníkovi po odeslání jeho objednávky zaslán společně s těmito VOP v textové podobě (např. e-mail, fax nebo dopis). Text smlouvy je navíc archivován na webových stránkách prodejce, přičemž zákazník k němu má prostřednictvím svého zákaznického účtu po zadání odpovídajících přihlašovacích údajů zajištěn bezplatný přístup, pokud si zákaznický účet před odesláním své objednávky v internetovém obchodu prodejce založil.

2.6 Než zákazník prostřednictvím online objednacího formuláře objednávku závazně potvrdí, může svá zadání průběžně upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši. Veškeré zadané údaje jsou před jejich závazným potvrzením navíc ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně, přičemž i tam je lze upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši.

3) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1 Spotřebitelé mají zpravidla právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Bližší informace o právu na odstoupení od smlouvy vyplývají z odstavce Poučení o odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud z popisu produktu prodejce nevyplývá jinak, jsou uváděné ceny cenami konečnými, přičemž je v nich již zahrnuta zákonem stanovená daň z přidané hodnoty. Případné další náklady vznikající v souvislosti s dodáním a zasláním zboží jsou v příslušném popisu produktu uvedeny samostatně.

4.2 Při dodávkách do států, jež nejsou členy Evropské unie, mohou v jednotlivých případech vznikat další náklady, které prodejce nehradí a které zaplatí zákazník. Mezi tyto náklady patří například poplatky peněžním ústavům za zprostředkování finančních služeb (např. převodní poplatky, poplatky za měnovou konverzi) nebo odvody, resp. daně uvalené na dovoz (např. cla).

4.3 Zákazník má k dispozici různé způsoby platby uvedené v internetovém obchodu prodejce.

4.4 Byla-li sjednána platba předem, je platba splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.

4.5 Pokud zákazník zvolí platbu pomocí "PayPal", proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a to za podmínek používání služeb PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Při využití tohoto způsobu platby se mj. předpokládá, že si zákazník založí účet PayPal nebo že takový účet již vlastní.

5) Dodací a zasílací podmínky

5.1 Dodání zboží se uskuteční jeho zasláním na zákazníkem uvedenou dodací adresu, nebylo-li dohodnuto něco jiného. Pro vyřízení transakce je směrodatná dodací adresa uvedená v objednávce zpracované prodejcem.

5.2 Zašle-li dopravce odesílané zboží zpět prodejci, neboť ho zákazníkovi nebylo možno doručit, nese náklady tohoto neúspěšného pokusu o doručení zásilky zákazník. To neplatí v případě, že zákazník nenese odpovědnost za okolnost, jež vedla k nemožnosti doručení, anebo tehdy, nebyl-li přechodně schopen přijmout nabízenou službu, ledaže by mu prodejce poskytnutí této služby v přiměřeném časovém předstihu oznámil.

5.3 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

6) Výhrada vlastnického práva

Pro případ plnění poskytovaného prodejcem předem, si prodejce vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady

Platí zákonná úprava odpovědnosti za vady.

8) ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

8.1 Jedná-li zákazník jako spotřebitel ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy obou stran právo Dánského království s vyloučením zákonů o mezinárodní koupi zboží a pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy platí výlučně místní příslušnost soudu v místě bydliště zákazníka.

8.2 Jedná-li zákazník jako podnikatel ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy obou stran právo Spolkové republiky Německo a pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy platí výlučně místní příslušnost soudu v místě bydliště či podnikání prodejce.

9) Informace k řešení sporů on-line

Komise EU nabízí na internetu pod následujícím odkazem platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vzniklých v souvislosti s nakupováním on-line, jichž se účastní spotřebitel.

Exkluzivní nabídky.Právě pro Vás. Zaregistruj se voucher platí do 31.12.2012, jakmile uživatel může procházet z nákupu hodnotu 40 €
5€
nded mezinárodní